• 1
 • 2
 • 3
1
مشکلاتی که ما حل می کنیم
 •  ما نیاز داریم وظایف و مسئولیت ها در سازمان ما شفاف گردد.
 • ما نیاز داریم بی نظمی در سازمان ما کاهش یابد و سازمان یافته گردیم.
 • ما نیاز داریم یک سیستم مستند و مدون در سازمانمان به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم روش جهت برنامه ریزی تولید داشته باشیم.
 • ما نیاز داریم ارتباطات داخلی بین واحد ها و گردش اطلاعات مناسبی ایجاد شود.
 • ما نیاز داریم جریان اطلاعات در سازمان ما به درستی ایجاد شود.
 • ما نیاز داریم میزان رضایت مشتریانمان افزایش گردد.
 • ما نیاز داریم سیستمی برای برقراری ارتباط مشتریان با سازمان، و بازخورد نظرات آنها داشته باشیم.
 • ما نیاز داریم از سیستم کنترل کیفیت آماری در واحد کنترل کیفیت استفاده نماییم.
 • ما نیاز داریم هزینه های کیفیت را تعیین و کنترل نماییم.
 • ما نیاز داریم اهداف کلان و برنامه رسیدن به اهداف داشته باشیم.
 • ما نیاز داریم خطرات کار و احتمال وقوع حوادث در سازمانمان کاهش یابد.
 • ما نیاز داریم میزان آلاینده های زیست محیطی را کاهش دهیم.
 • ما نیاز داریم هزینه های انرژی در سازمان را کاهش دهیم.
 • ما نیاز داریم معیاری برای کنترل و اندازه گیری عملکرد واحدها در سازمان به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم اعتماد بیشتری برای مشتریانمان  به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم سیستمی جهت ارتقا سطح بهداشت در سازمان به وجود آوریم.
 • ما نیاز داریم خطرات و آلودگی ها را در سازمان شناسایی نماییم و کاهش دهیم.