1

ایزو IEC 17020

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانمعیارهای عمومی برای انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده ISO/IEC 17020

مقدمه:

این استاندارد آزمایشگاههای آزمون، سازمانهای گواهی کننده یا اظهار انطباق توسط عرضه کنندگان را که معیارهای مربوط به آنها در سایر استانداردهای اروپایی سری EN 45000  ذکر شده است در برنمی گیرد.آخرینویرایشآن در سال 2012 بوده است.

ISO IEC 17020:

این استاندارد برای استفاده سازمانهای بازرسی کننده و مراجع تائید صلاحیت و نیز سایرسازمانهای مرتبط با شناسایی صلاحیت سازمانهای بازرسی کننده در نظر گرفته شده است.این مجموعه از معیارها ممکن است هنگام به کارگیری در بخشهای خاص یا بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد.

هدف از پیاده سازی:

هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهای عمومی سازمانهای بازرسی کننده بی طرف، قطع نظر از بخش مورد بازرسی می باشد.این استاندارد همچنین معیارهای استقلال را نیز مشخص می نماید.     

دامنه کاربرد:

این استاندارد علاوه بر اینکه می تواند بعنوان راهنمایی برای ارزیابی،بازبینی و نیز صدور گواهینامه تایید صلاحیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده توسط مرجع تایید صلاحیت کاربرد داشته باشد.

مزایای پیاده سازی:
  • الزامات مشتری بطور کامل شرح داده شده،مستند و درک میشود
  • سازمان قابلیت تامین الزامات مشتری را پیدا میکند
  • نیازهای آموزشی کارکنان شناسایی می شوند
  • الزامات ایمنی شناسایی می شوند