1

ایزو IEC 17025

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانسیستم تأیید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون  ISO/IEC 17025

مقدمه:

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، در ادامه تجربیات وسیع استقرار استاندارد های ISO/IEC GUIDE25 و استاندارد اروپایی EN 45001، در سال های اخیر استانداردجهانی ISO/IEC 17025 را تهیه و جایگزین استاندارد های قبلی نمود. که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون:

این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روشهای استاندارد، روشهای استاندارد نشده و روشهای ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.   

هدف از پیاده سازی:

الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کاليبراسيون و نیز نمونه برداری

دامنه کاربرد:

  • این استاندارد در مورد کلیه سازمانهای انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون و درباره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیتهای آزمون ویا کالیبراسیون کاربرد دارد.
  • این استاندارد در کلیه آزمایشگاه های تامین کنندگان، آزمایشگاه های مشتریان و همچنین مراجع تست و آزمون بی طرف و مستقل (شخص ثالث)قابل اجرااست.
مزایای پیاده سازی:
  • استاندارد سازی روش های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه ها
  • تسهبل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
  • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون و قابلیت اعتماد از سوی مشتریان
  • کسب اطمینان از کالیبره شدن تجهیزات
  • پذیرش آزمایشگاه دارای گواهی نامه بعنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(ISIRI)