1

ایزو 22000

سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی(استاندارد ISO 22000)

مقدمه:

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف  کننده مربوط است. از آنجایی که بروز خطرات ایمنی مواد غذایی می تواند در هر مرحله ای از  زنجیره مواد غذایی اتفاق بیفتد به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره مواد غذایی ضروری می باشد. بنابراین ایمنی مواد غذایی با تلاشهای مشترک کلیه طرفهای ذینفع در زنجیره مواد غذایی تضمین می شود. ISO 22000 به وسیله کارشناسان صنعت غذا به نمایندگی سازمان های بین المللی متخصصان و همکاری نزدیک کمیته CODEX (حاصل همکاری سازمان غذا وکشاورزی سازمان مللFAO و سازمان بهداشت جهانی WHO ) تهیه شده است که آخرین ویرایش آن در سال 2005 بوده است.

سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تأمین مواد غذایی:

ابزاری برای مدیریت ریسک است که به صورت خاص در صنعت غذا برای اطمینان ایمنی غذا طراحی شده است.

هدف از پیاده سازی:

کنترل وکاهش تمام عوامل خطر زای شناسایی شده به محدوده قابل قبول،باعث تحویل محصولی سالم به مصرف کننده نهایی ویا مرحله بعدی از زنجیره تولید می گردد. تهیه شواهد کافی به منظور اثبات قابلیت کنترل عوامل خطر زا در مواد غذایی براساس الزامات قانونی وهمچنین الزامات مشتری ازجمله مواردی است که سازمان های دخیل در زنجیره تولید، به آن نیازمندند.

دامنه کاربرد:

سازمانهای درون زنجیره ای مواد غذایی، دامنه ای از تولیدکنندگان خوراک دام  و تولیدکنندگان اولیه تا تولیدکنندگان موادغذایی، حمل و نقل کنندگان، انبارداران مواد غذایی و پیمانکاران فرعی برای خرده فروشی و ارائه خدمات مواد غذایی همراه با سازمانهای وابسته نظیر تولیدکنندگان تجهیزات، مواد بسته بندی، مواد پاک کننده، افزودنی ها و مواد تشکیل دهنده را در بر میگیرد. ارائه دهندگان خدمات نیز مشمول این دامنه می گردند.

مزایای پیاده سازی:
  • امکان پذيري و تجزيه و تحليل خطر
  • ايجاد برنامه های پیش نيازی عملياتی
  • مدیریت سیستم
  • به روز در آوري اطلاعات و مستندات اوليه مشخص کننده PRP، و طرح HACCP
  • طرح ريزی تصديق
  • رديابی و کنترل عدم انطباق
  • ارتباط متقابل کلیه دست اندر کاران زنجیره تولید مواد غذایی
  • کنترل فرآیند