1

پروپوزال 14001

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2004

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO 14001:2004 تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1-       شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استانداردISO 14001 :

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد ISO 14001:2004 :

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO 14001:2004

2-2-           مميزي داخلي الزامات استاندارد  ISO 14001:2004

3-      تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشكیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

4-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1-           تدوین خط مشی محیط زیست

4-2-           تدوین اهداف زیست محیطی

4-3-           تدوین نقشه فرایندها

5-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1-           تدوین شناسنامه فرایندهای موثر بر مدیریت محیط زیست

5-2-           سيستم مديريت محیط زیست (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3-           شناسايي جنبه های محیط زیست مربوط به طراحی و توسعه، فرآيندهای ساخت و توليد، بسته بندی و حمل و نقل،عملکرد پيمانکاران و تأمين کنندگان، مديريت پسماند، استخراج و توزيع مواد خام و منابع

5-4-           طراحی روش جهت ارزیابی جنبه های زیست محیطی

5-5-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-6-           تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی .

5-7-           تدوین روش برای کنترل عمليات و فعاليتهايي که در ارتباط با جنبه های زيست محيطی بارز شناسايي شده است.

5-8-           تدوین روش برای شناسايي احتمال وقوع و نحوه مقابله با حوادث و وضعيتهای اضطراری بالقوه که می تواند پيامدهای زيست محيطي داشته باشد.

5-9-           تدوین روش برای پايش و اندازه گيری مشخصه های کليدی عمليات و فعاليتهایی که امکان دارد پيامدهای زيست محيطی داشته باشد.

5-10-         تدوین نظامنامه سیستم مدیریت محیط زیست

6-      ممیزی داخلی:

6-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7-      تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 14001:

7-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.