1

ایزو 10014 

چگونگی دستیابی به منافع مالی و اقتصادی از طریق ISO 9001:2008 

رهبری وبشرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمان ( که معمولا دربخش های مالی کنترل و پایش میشوند) ایجادنمایند. این ارتباط منطقی دردنیای امروز نه تنها یک ضرورت بلکه به امری غیرقابل اجتناب تبدیل شده است و سازمانها میبایست باحرکت به سمت سیستم های یکپارچه ، نظام مندونتیجه گرا، موفقیت اجرایی ومالی فعالیتهای سازمان راتضمین نمایند.

یکپارچگی

مفهومی که برای یکپارچگی (Integration)درطول سالیان گذشته به عنوان تلفیق سیستم های ISO9000,ISO14000و ISO18000 درصنعت به آن اشاره میشد باانتشاراستاندارد ISO 10014وارد فازجدیدی شده است. دراستانداردISO 10014 یکپارچگی(Integration)  تبدیل به مفهومی با دو بعد شده است یک بعدآن کیفیت و بعد دیگرآن سود(هزینه) سازمان میباشد.

به دلیل اینکه استاندارد جدید ISO 10014 رهنمودهای لازم جهت دستیابی به منافع مالی و اقتصادی را از طریق سیستم‌های مدیریت‌کیفیت ISO 9001:2008 ارایه می‌دهد می‌تواند منبع بسیار مفیدی برای مطالعه مدیران ارشد و حرفه‌ای‌های کیفیت و متقاعد شدن آنها باشد .

استانداردبین المللی ISO 10014 سعی میکند تا با ارائه چک لیست های استاندارد، میزان تحقق هریک ازاصول هشتگانه مدیریت کیفیت رابه مدیریت ارشدسازمان نشان دهد.

پذیرش اصول مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبردی مدیریت ارشد است. پذیرش این اصول ارتباط بین مدیریت اثربخش وتحقق منافع مالی واقتصادی راتصریح میکند.
همچنین جاری سازی روش ها وابزارهای مناسب ، توسعه یک رویکردسیستمی پایداربرای جهت یابی اهداف مالی واقتصادی راممکن میسازد. منفعت اقتصادی معمولا ازطریق مدیریت اثربخش منابع واستقرارفرآیندهای قابل کاربرد برای بهبودارزش و سلامت کلی سازمان بدست می آید. منفعت مالی نتیجه بهبود سازمانی بیان شده درقالب پولی و تحقق اقدامات مدیریتی موثر بر هزینه درسازمان میباشد.
اساس اجرای استانداردISO 10014 مبتنی براجرای یک چک لیست مصوب میباشد به طوریکه سازمانها میتوانند با پاسخگویی به چک لیست موردنظر، امتیاز مربوط به هراصل رااندازه گیری ودرنمودار رادار(RADAR)  مشخص نماید.