1

HACCP((Hazard Analysis Critical Control Point

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانمقدمه:

HACCP به معنای " تجزیه و تحلیل خطر و نقطه کنترل بحرانی " است و یک سیستم بهداشتی در مدیریت کیفیت در صنایع غذایی محسوب می گردد.

HACCP:

یک سیستم کنترلی و یکی از راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی دانست که در طول زنجیره مواد غذایی (از تولید کننده اولیه تا مصرف کننده نهایی) دارای کاربرد بوده و با استفاده از آن نسبت به کیفیت بهداشتی فرآیندها ی غذایی اطمینان حاصل میگردد .

هدف از پیاده سازی:

از افت سطح کیفیت بهداشتی محصول به نحو برنامه ریزی شده و سیستماتیک جلوگیری بعمل می آید ، به نحوی که فرآورده های غذایی هیچگونه خطری برای مصرف کننده به همراه نداشته  باشد و همچنین  بر فرآیندها و مراحل تولید محصولات و شرایط بحرانی در ایمنی مواد غذایی تاکید دارد .

دامنه کاربرد:

HACCP کلیه خواسته های Good Manufacturing Practices)) GMPو

(Good Hygiene Practices ) GHPرا در برگرفته و  تمامی جنبه های بهداشت موادغذایی را تحت پوشش قرار می دهد.

مزایای پیاده سازی:
  • تأمین ایمنی مواد غذایی
  • سازگاری آن با سیستم مدیریت کیفیت
  • کمک به توسعه تجارت جهانی از طریق افزایش اعتماد به ایمنی مواد غذایی