1

مقدمه:

استاندارد " غذای حلال - راهنمای عمومی " که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و درهشتصد و شصت و ششمین اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی مورخ 18/7/88، مورد تصویب قرار گرفته است ،  و به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.

در تدوین این استاندارد، علاوه بر استفاده از قوانین فقهی شرع اسلام ، نظیر احکام حلیت، صید و ذباحه و اصول فقهی مرتبط ، از قبیل اصاله الصحه و عدم تذکیه ، از نظرات صاحب نظران دراین زمینه نیز استفاده شده است.

هدف از پیاده سازی:

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات و ویژگیهای پایه برای انطباق مواد اولیه و فرآورده های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام، منطبق با الزامات مذهب مبین فقه جعفری علیه السلام است.

دامنه کاربرد:

این استاندارد برای موضوعات زیر کاربرد دارد:

الف -  مواد اولیه و افزودنیهای غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند. این مواد می تواند شامل:  انواع مواد افزودنی، نگهدارنده، طعم دهنده، قوام دهنده و مانند آن با پایه حیوانی و مستی آور مانند ژلاتین، مایه پنیر، آلبومین و ترکیبات آنزیمی باشد.

ب -  فرآورده ها ی غذ ایی که در تو لید و فرآوری آن ها، به هر میزان هر چند ج یی ، از مواد اولیه و افزودنیهای با منشاءحیوانی یا مستی آور استفاده شده باشد . این فرآورده ها می تواند شامل : انواع فرآورده های گوشتی، لبنی، روغنی، آشامیدنی، فرآورده های تخمیری الکلی و مشتقات آن ها باشد.

پ -  مواد اولیه ، افزودنیها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا غیرحلال در تماس باشند . این مر احل می تواند شامل دریافت ، آماده سازی ، فرآوری، جداسازی ، استحصال ، استخراج ، تعیین ، بسته بندی ، برچسب گذاری ، علامت گذاری ، کنترل ، جابجایی ، حمل و نقل ، توزیع ، انبارش ، عرضه و سرو کردن غذای حلال و محصولات آن ، ازجمله اجزای تشکیل دهند ۀ مواد غذایی و ترکیبات کمک فرآوری کننده باشد.

ت -  مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر به تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد ؛ مانند آب انگور که براثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن، حرام می گردد.

مزایای پیاده سازی:

اطمینان از تولید محصول ایمن

اطمینان از انطباق مواد اولیه و فرآورده های غذایی، در هر مرحله از زنجیره غذایی با احکام و قوانین اسلام

افزایش رضایت مشتری