1

نشان HSE-MS

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست  HSE-MS

مقدمه:

امروزه با توجه به ضرورت افزایش قابلیت یک سازمان در مواقع اضطراری و اجرای برنامه هایی جهت کاهش خطرات شغلی و زیست محیطی به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، مقوله HSE مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. ازسال 1381وزارت نفت در ایران اقدام به تدوین کتابچه راهنمای استقرار HSE-MSوابلاغ جهت اجرا به کلیه سازمانها ی تابعه نمود.

HSE-MS:

در همسویی با استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی،ایمنی ومحیط زیست،از دهه های قبل، برخی شرکت های بین المللی به ویژه در حضور صنایع نفت، اقدام به تدوین استاندارد های راهنما نمودند.استاندارد های مذکور که عمدتا با مخفف HSE-MSمعرفی شده اند، چارچوب معینی را برای یک سیستم مدیریت یکپارچه مهیا می نمایند ودارای وجوه تمایزی با استاندارد های ISO 14001 وOHSAS 18001 هستند.

هدف از پیاده سازی:

الگویی برای شرکت های تولیدی یا پیمانکاری که در جستجوی کسب اطمینان از وضعیت خود در زمینه مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست می باشند و همچنین منجر به ایجاد سیستم یکپارچه میشود.

دامنه کاربرد:

الگوهای ارائه شده HSE-MSقابل تسری به سایر صنایع صنوف بوده وحسب مورد با الگوهای مدیریتی مانند Security قابل تلفیق است.

راهنما استقرار HSE-MSمنتشر شده توسط وزارت نفت در کلیه صنایع وسازمان های تابعه آن وزارت، اعم از شرکت نفت ایران،شرکت سهامی پتروشیمی، شرکت ملی گاز ایران وشرکت پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران قابل پیاده سازی است.

مزایای پیاده سازی:
  • کاهش حوادث
  • کاهش هزینه ها (جریمه ها و حوادث)
  • مدیریت و ارزیابی دقیقتر بر عملکرد HSE پیمانکاران