1

ایزو 31000

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانمدیریت ریسک (بحران) ISO 31000:

مقدمه:

سازمان جهانی ا09 و با شماره ISO 31000 منتشر کرد که در مورد هر نوع ریسکی با انواع پیامدهای مثبت یا منفی مورد استفاده قرار می گیرد.این استاندارد راهنمایی هایی را جهت انتخاب و بکارگیری تکینکهای سیستماتیک ارزیابی ریسک ارائه میکند.

مدیریت ریسک:

مدیریت ریسک فرآیند سیستماتیک در شناسایی،تجزیه وتحلیل و واکنش به ریسکهاست که به منظور بیشینه نمودن نتایج وقایع مثبت و کمینه کردن احتمال وقوع یا اثر پیامدهای ناگوار پیاده سازی میشود.

فرآیندهای شش گانه مدیریت ریسک:

 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک
 • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
 • تجزیه و تحلیل کمی ریسک
 • برنامه ریزی واکنش به ریسک
 • پیگیری و کنترل ریسک
هدف از پیاده سازی:

هماهنگ کردن فرآیندهای مدیریت ریسک در سازمانها

شناسایی ریسکهای منفی یا تهدیدها و ریسکهای مثبت یا فرصتها

دامنه کاربرد:

این استاندارد برای کلیه شرکتها،سازمانها و ارگانهای مختلف با هر اندازه وسعت کاربرد دارد.

مزایای پیاده سازی:

 • شناسایی ریسکها  اثرات مثبت و منفی آن بر سازمان
 • تعریف احتمال و شدت ریسک
 • کاهش احتمال وقوع ریسکهای منفی وافزایش احتمال وقوع ریکسهای مثبت
 • کاهش شدت تاثیر ریسکهای منفی و افزایش شدت تاثیر ریسکهای مثبت
 • طبقه بندی ریسکها
 • ایجاد استراتژیهای مربوط به اجتناب از ریسکهای منفی یا تهدیدها
 • ایجاد استراتژیهای مربوط به بهره برداری از ریسکهای مثبت یا فرصتها
 • پایش و کنترل ریسکها
 • سنجش فنی عملکرد در مقابل ریسکها
 • ارزیابی مجدد ریسکها
 • ایجاد استراتژی پاسخهای احتیاطی بهریسکها
 • ایجاد قالبهای گزارش دهی