1

ایزو 9001

سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO9001)

مقدمه:

درسالشرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانری استانداردISO 9000 را به جهانیان معرفی کرد و این استاندارد سه بار در سالهای 1994، 2000 و 2008 ویرایش یافته است.

ساختار سري استانداردهاي ISO9000 شامل ISO9000:2000 (به تشريح اصطلاحات و تعاريفي مي پردازد كه در استاندارد به آن اشاره شده است) ، ISO9001:2000 (الزامات اجرايي سيستم مديريت كيفيت كه سازمان جهت برآورد مقاصد يا صدور گواهينامه مورد استفاده قرار ميدهد)و ISO9004:2000 (خطوط راهنما براي عملكرد بهتر سازمان در راستاي سيستم مديريت كيفيت است) ميباشد.

سیستم مدیریت کیفیت:

مجموعه ای از فرآیندها،روشها و مستندات که با بکارگیری آنها در قالب یک نظام هدفمند می توان با دریافت اطلاعات بازار،جامعه،سازمان و سایر اطلاعات مورد نیاز و تحلیل آنها،به کیفیت مورد نظر برای محصولات و خدمات و رضایت مشتریان و ذینفعان مربوطه دست یافت وآنرا مورد پایش و اندازه گیری و بهبود مستمر قرار داد.

هشت اصل اساسی در سیستم مدیریت کیفیت:

 • مشتری محوری
 • رهبری
 • مشارکت کارکنان
 • فرآیند گرایی
 • سیستم گرایی
 • بهبود مستمر
 • تصمیم گیری برپایه واقعیات
 • ارتباطات سودمند متقابل با تامین کنندگان
 هدف از پیاده سازی :

به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت بوده و سیستمهای مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرآیندها ، در سازمان پیاده سازی میشود و در نهایت منجر به حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده میشود.

دامنه کاربرد:

اين استاندارد در كليه سازمانهاي توليدي، خدماتي و پژوهشي و آموزشي و غیره كاربرد دارد.

مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت:

 • تعیین اهداف واحد برای سازمان
 • رضایت مندی پرسنل ومشتری
 • صرفه جویی در هزینه وزمان
 • بهبود مستمر
 • افزایش بهره وری
 • هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت
 • جلوگيری و پيشگيرانه عمل نمودن به جای اصلاح خطاها
 • کاهش هزینه ها ، ضایعات ، مرجوعیها و بهبود اطمینان از محصول و خدمات
 • بهبود فعاليتها و ارتقاء کارآيی سازمان از بروز عدم انطباق
 • تصمیم گیری واقعگرایانه و مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری داده ها
 • ایجاد چارچوبی برای بهبود مستمر هر فرآیند