IWA 1

1

استاندارد IWA 1:2005

استاندارد راهنمای IWA1 به مراکز درمانی کمک می کند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 را متناسب با شرایط و ویزگی های خاص این گونه مراکز طرح ریزی و پیاده سازی کنند

دامنه کاربرد استاندارد  IWA 1:2005:

کليه سازمان‌هاي مرتبط با خدمات بهداشتي و درماني که در زمينه مديريت و ارائه خدمات و محصولات بهداشتي و درماني فعاليت مي‌نمايند شامل مراکز آموزشي و پژوهشي، بيمارستان‌ها، ادارات و مراکز نظارتي و ساير سازمان‌هاي مرتبط بدون توجه به نوع، اندازه و محصول يا خدمتي که ارائه مي‌نمايند  و توليدکنندگان/ توزيع‌کنندگان محصولات دارويي.

معرفی

با توجه به اهميت فرايندها و خدمات در مراکز بهداشتي و درماني، الزامات سيستم مديريت کيفيت در اين مراکز به شکل متفاوتي نسبت به ساير صنايع و بخش‌هاي کسب و کار تفسير مي‌شوند.
استاندارد IWA 1 به دلايل زير فرايندهاي سيستم مديريت کيفيت و تعامل ميان اين فرايندها را با يک نگاه تخصصي و به صورت خاص مورد تجزيه و تحليل قرار داده است:

 در فرايند ارائه خدمات بهداشتي و درماني، بيمار به شکل فيزيکي و فکري در فرايند ارائه خدمات (درمان) حضور دارد. در نتيجه، درمان بيمار (ارائه خدمات) مبتني بر تعامل مستمر بين متخصص مربوطه و بيمار مي‌باشد.
 ممکن است مشتري داراي دانش ناچيزي در خصوص جنبه‌هاي تخصصي خدمات قابل ارائه باشد. در نتيجه رابطه ميان متخصص و بيمار از حيث مسائل تخصصي رابطه متوازني نمي‌باشد و متخصص تاثير بيشتري در شکل و نوع خدمات قابل ارائه دارد. 

 معمولاً خريد و دريافت خدمات بهداشتي و درماني داراي دو شکل جداگانه‌ مي‌باشند (شرکت بيمه‌ خريدار خدمات مي‌باشد و بيمار اين خدمات را دريافت مي‌نمايد) در نتيجه ارائه‌دهنده خدمات بايد نيازهاي کيفي دو مشتري عمده خود را در نظر بگيرد؛ بيمار و خريدار خدمات.

 خدمات بهداشتي و درماني داراي پيچيدگي‌هايي در روابط و تعاملات ميان بيماران، متخصصين، تامين‌کنندگان خدمات بهداشتي و درماني، شرکت‌هاي بيمه، صنايع و مراجع دولتي مي‌باشند. علاوه بر اين، خدمات بهداشتي و درماني در معرض تغييرات سريع فناوري نيز قرار دارند.
با استفاده از سيستم مديريت کيفيت مي‌توان کليه فرايندهايي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر خدمات بهداشتي و درماني قابل ارائه تاثيرگذارند را به منظور بررسي اينکه آيا الزامات را برآورده نموده‌اند يا خير، تحت کنترل قرار داد.
هدف از تدوين راهنماي جداگانه براي "مراکز بهداشتي و درماني" به شرح زير مي‌باشد:
 بهبود کيفيت و ايمني خدمات بهداشتي و درماني
 بهبود فرايندها به منظور افزايش ارزش افزوده براي سازمان و مشتري
 ارتقاء تصوير سازمان در جامعه، افزايش اعتماد مشتري و دسترسي به ابزاري جهت ارزش‌گذاري بر کيفيت
 يکپارچگي با رويکرد نگاه تخصصي و بخشي در استانداردهاي بين‌المللي مربوط به سيستم‌هاي مديريت کيفيت که پيشتر در ساير بخش‌هاي صنعتي و خدماتي استانداردهاي تخصصي مشابهي عرضه شده بودند


مزاياي پياده‌سازي سيستم مديريت کيفيت با رويکرد IWA 1: 2005:

ü      بهبود کيفيت خدمات

ü      حصول اطمينان از انطباق با الزامات قانوني

ü      بهبود شايستگي‌ها و محيط کار کارکنان

ü      بهبود وضعيت اقتصادي از طريق کاهش هزينه‌هاي ناشي از کيفيت پايين