1

پروپوزال HSE-MS

شرح خدمات مشاوره و استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست مبتنی بر استاندارد HSE-MS

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد HSE-MS تا مرحله اخذ تائيديه و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد :

1-       شناخت: شناسایی شرایط جاری و وضعیت موجود سازمان اعم از تولیدی یا خدماتی براساس استاندارد HSE-MS:

1-1-           بررسی فرآیندها و سیستم های مدیریتی سازمان به صورت کلان

1-2-           مطالعه ساختار سازمانی

1-3-           بررسی شرایط تامین کنندگان، مشتریان و طرفهای ذی نفع

1-4-           دریافت نقطه نظرات و دیدگاه های مدیریت ارشد و درک اهداف مورد انتظار آن ها و نتایج حاصل از اجرای استاندارد

1-5-           مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و مطالعه نمودار گردش فعالیت های مرتبط با برآورده سازی انتظارات و خواسته های مشتریان

1-6-           تهیه و ارائه گزارش به مشتری ( کارفرما )

2-      آموزش: آموزش استاندارد HSE-MS:

2-1-           مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد HSE-MS

2-2-           مميزي داخلي الزامات استاندارد  HSE-MS

3-      تشکیل کمیته راهبری: انتخاب نماینده مدیریت و تشكیل و توجیه کمیته راهبری و تعیین مسئولیت های ایشان و دیگر اعضای پروژه

4-      طراحی سیستم : همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان سازمان در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز:

4-1-           تدوین خط مشی سیستم بهداشت، ایمنی و محیط زیست

4-2-           تدوین اهداف زیست محیطی و ایمنی و بهداشت

4-3-           تدوین نقشه فرایندها

5-      مستندسازی: مستندسازي فرآيندها و تدوین روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي کاری و فرم های مورد نياز و نيز مديريت منابع نسبت به الزامات استاندارد:

5-1-           تدوین شناسنامه فرایندهای موثر بر ایمنی، بهداشت و مدیریت محیط زیست

5-2-           سيستم مديريت ایمنی،بهداشت و محیط زیست (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

5-3-           شناسايي جنبه های محیط زیست و خطرات کار مربوط به طراحی و توسعه، فرآيندهای ساخت و توليد، بسته بندی و حمل و نقل،عملکرد پيمانکاران و تأمين کنندگان، مديريت پسماند، استخراج و توزيع مواد خام و منابع

5-4-           طراحی روش جهت ارزیابی خطرات کار و جنبه های زیست محیطی

5-5-           مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني و آموزش، زير ساخت، محيط كار)

5-6-           تدوين روشهايي برای مشخص کردن ارتباطات داخلی و خارجی و ثبت آنها با طرفهای برون سازمانی .

5-7-           تدوین روش برای کنترل عمليات و فعاليتهايي که در ارتباط با خطرات غیر قابل تحمل و جنبه های زيست محيطی بارز شناسايي شده است.

5-8-           تدوین روش برای شناسايي احتمال وقوع و نحوه مقابله با حوادث و وضعيتهای اضطراری بالقوه که می تواند پيامدهای ایمنی، بهداشت و زيست محيطي داشته باشد.

5-9-           تدوین مدیریت ریسک

5-10-        تدوین روش برای پايش و اندازه گيری مشخصه های کليدی عمليات و فعاليتهایی که امکان دارد پيامدهای زيست محيطی داشته باشد.

5-11-         تدوین نظامنامه سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

6-      ممیزی داخلی:

6-1-           تعریف و استقرار نظام ممیزی داخلی

6-2-           تدوین چک لیست ممیزی داخلی

6-3-           انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور با همکاری نماینده مدیریت بر روی سیستم طراحی شده و شناسایی مغایرت ها و عدم انطباق های احتمالی

7-      تثبیت استقرار سیستم و اخذ گواهینامه ISO 14001:

7-1-           حضور مشاور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شرکت گواهی دهنده (CB) انجام می شود و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با سازمان در جهت اخذ گواهینامه خواهد داشت.