1

ایزو GMP

GMP مخفف ( Good Manufacturing Practices) وبه معنای " روشهای خوب ساخت" میباشد که از جمله استاندارد های پیش نیازی در برقراری سیستم های بهداشتی مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب میگردد.
مبانی GMP با تمرکز بر سا ختارهای محیطی ونیز لزوم وتجهیزات مورد استفاده در فرآوری غذا، دارو ومواد افزودنی، راهکارهی عملی مناسبی را در ارتباط ویژه با نوع فرآوری و به منظور رسیدن به یک زیر ساخت منسب ارائه میدهد.
اصول GMP میتواند به عنوان ابزار پایش در ارزیابی سطح بهداشتی زیر ساخت های مرتبط با فرآوری محصول در سازمان های فعال در حیطه مواد غذایی، دارویی مواد افزودنی به کار گرفته شود.