1

ایزو IMS

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانبا توجه به توسعه روز افزون وگرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی وبنا به خواست مشتریان وطرف های ذی نفع خود،منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.
گواهینامه سیستم مدیریت یک پارچه( Integrated Management System) IMS نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های مدیریت خود با الزانات استاندارد های مرجع براساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.
برخی مزایای استقراریکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001،سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSASازقرار زیر است:
  • کاهش زمان استقرار وتسریع در امادگی سیستم برای ممیزی وصدور گواهینامه
  • کاهش هزینه های استقرار،ممیزی ونگداری سیستم
  • ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز
  • تمرکز سازمان اداره کننده ومسئولیت های مستقیم اداره وبهبود سیستم ها
  • وجهه بهتر ونمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
  • کاهش تعداد اجرای ممیزی در طول سال
فرآیند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر  ممیزی ها است. در صئرت تمایل،مشتریان ازمزیت یک نوبت پیش ممیزی بهرهمند میشوند. اجرای پیش ممیزی با وجود توصیه به اجراخدمتی اختیاری وبراساس درخواست کار فرما  ارائه میشود.ممیزی صدور در دومرحله ودر ادامه آن فرآیند ارزیابی مستقل Veto)) ودر صورت تایید گواهینامه صادر میشود.ممیزی سالیانه به منظور اطمینان از تداوم اجرا واسز بخشی سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه (ادواری)برنامه ریزی واجرا میشود.