1

ایزو 9001

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژماندرسال 1987کمیته فنی سازمان بین المللی استاندارد((ISO/TC 176 سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان معرفی کرد.
هدف از تدوین این سری استاندارد، به وجود اوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت وتضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرا گرفت.
سیستم های مدیریت کیفیت به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده وبهبود کیفیت از طریق اصلاح فرآیندها،در سازمان پیاده سازی میشود.
الگوهای اجرائی این سری استاندارد برای بار چهارم درسال 2008مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت.درویرایش سال 2008دیدگاه فرآیند گرا همچنان مورد تایید می باشد.
استاندارد های مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول هشت گانه شکل گرفته اند.
  • مشتری محوری
  • رهبری
  • مشارکت کارکنان
  • فرآیند گرایی
  • سیستم گرایی
  • بهبود مستمر
  • تصمیم گیری برپایه واقعیات
  • ارتبات متقابل سودمند با تامین کنندگان