1

مدیریت فرآیند شکایات مشتری

ایزو 10002

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمان"مشتری گرایی"به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت در سری استاندارد های ISO 9001 مورد توجه اکید قرار میگیردوبا الزامات گستر ده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO9001 متبلور میشود. سیستم پایش واندازه گیری رضایت مندی مشتریان وراهنمای نحوه برخور با شکایات مشتریان برمبنای استاندارد ISO 10002 به سازمان کمک میکند تا الزامات ISO 9001 در این زمینه به نحو مناسبی پاسخگو باشد.