1

مدیریت کیفیت در پروژه ها

ایزو 10006

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژماناجرای پروژه ومدیریت صحیح انها در جهت تحقق خرو جی ها مشخص شده برای انها ،توجه به رویکرد مدیریت کیفیت در پروژه ها را اجتناب ناپذیر مینماید.بکار گیری مدیریت کیفیت در پروژه ها از یک طرف فرایند های طرحریزی شده در پروژه ها واز طرف دیگر خروجی پروژه ها رامورد توجه قرار میدهد.