1

سیستم مدیریت زیست محیطی

ایزو 14001

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانسیستم ISO 14001،استاتدارد بین المللی شناخته شده سیستمهای مدیریت محیط زیست (EMS) این استاندارد راهنمایی برای مدیریت اثر بخش جنبه های زیست محیطی فعالیتها،محصولات وخدمات بادر نظر گرفتن اصول حفاظت محیطی ،جلوگیری از آلودگی ونیاز های اقتصادی اجتماعی ،ارائه می نماید.

مشکلات ومسائل زیست محیطی ،فشار های فزاینده عمومی و محدودیت های قانونی ،شیوه تجارت را در دنیا دگرگون ساخته است .کارفرمایان ،مصرف کننده گان وسهامداران به شکل روز افزون تقاضادارند.محصولات وخدمات سازگار با محیط زیست از طریق شرکت های مسئول در برابر جامعه فراهم میشود.اثبات این امر که نتنها نگرش کلان بلکه استراتژی های سرمایه گذاری وعملیات روزانه سازمان با حفظ پایدار منابع زیست محیطی انجام می گردد بتدریج اهمیت میابد.

مزایای گواینامه ISO 14001:

  • ارتقا وجه سازمانی
  • استفاده بهتر از منابع آب وانرژی
  • بازیافت کنترل شده ضایعات
  • حصول اطمینان نسبت به پیروی از قوانین زیست محیطی
  • حصول اطمینان از شناسایی جنبه های زیست محیطی وکاهش مخاطرات
  • بهبود کیفیت محل کار ، وجدان کاری وپایبندی به ارزشهای سازمانی
  • افزایش بهره وری وکاهش بارمالی
  • کسب فرصتهای جدید تجاری در بازارهای بین المللی