1

ایزو IFS چیست؟

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانباتوجه به نیاز خریدارن مواد غذایی در فروشگاه ها به کسب اطلاع از نحوه تامین مواد اولیه و کحصولات غذایی،دست اندر کاران فروش مواد غذایی در کشور فرانسه وآلمان در هماهنگی با دیگر کشور های جهان اقدام به تدوین استاندارد بین المللی غذا International Food Standard نمودند. این استاندار با تکیه بر سیستم مدیریت کیفیت،HACCP، مسئولیت مدیریت در چارچوب الزامات مشتری ،مدیریت منابع والزامات مربوط به محصول با تکیه بر اصول GMP، ایمنی فرایند های تولید غذا ونیز ایمنی فراورده های غذای را بر اساس اعتبار استاندارد اوپایی EN 45011 در دستور کا خود دارد. در ممیزی استاندارد جهانی غذاIFS،بر اساس نرم افزاری امتیاز دهی،رتبه سازمان در برآوردن الزامات استاندارد IFS مشخص شده ودر صورت تایید شدن مدت زمان اعتبار گواهینامه صادر وتواتر زمانی ممیزی های مراقبتی ان بر پایه امتیاز کسب شده توسط سازمان در هر ممیزی تعیین میگردد.