1

110 نکته در مدیریت ایزو

در جهان تنها کسی موفق می شود به انتظار دیگران ننشیند و همه چیز را از خود بخواهد. (شیللر)

1- در انجام کارها روي شيوه اي خاص تاکيد نکنيد، شايد کسي بتواند ازمسير کوتاهتر و بهتري شما را به مقصد برساند.

2- توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ کدام به تنهايي رهگشا نيستند، مثل اکسيژن و هيدروژن که از ترکيب معيني از آنها هواي تنفس ما تامين ميشود، ميتوان با آميختن دانش و تجربه، راهکارهاي حياتي و استثنائي خلق کرد.شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمان

3- از هر فرصتي براي استخدام و به کارگيري افراد برجسته استفاده کنيد.

4- به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط کار در کارايي کارمندان موثر است.

5- با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه کاري آنها را از بين نبريد.

6- از مشورت و نظر خواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد.

7- با رفتارهاي ضد و نقيض، اعتماد زيردستان را از خود سلب نکنيد.

8- در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، کوشا باشيد.

9- براي ارتقاي سطح دانش کارمندان و افزايش بهره وري آنان، کلاسهاي آموزشي ترتيب دهيد و از لوازم کمک آموزشي بهره گيريد.

10- دقت کنيد که توبيخ کارمند خطاکار، بايد متناسب با اشتباهش تعيين شود.

11- مطمئن شويد مامور خريدي که براي سازمان در نظر گرفته ايد، علاوه بر کارداني و رعايت اصول درست بازاريابي، مورد اعتماد، زرنگ و خوش سليقه نيز هست و همان گونه که برقيمت کالاها توجه دارد، بر زيبايي و کيفيت آنها نيز اهميت مي دهد.

12- در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد.

13- سعي کنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد.

14- طوري رفتار کنيد که ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آينده کاري دلخواه خود را در قالب شخصيت شما مجسم کنند.

15- هرگز در حضور کارمندان با ديگر معاشرين خود، پشت سر افراد بدگويي نکنيد.

16- رعايت سلسله مراتب کاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد کنيد.

17- براي آزمودن کارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش و بي اساس، شخصيت آنان را زير سوال نبريد.

18- با شروع به موقع جلسات، وقت شناسي را عملا به حاضرين بياموزيد.

19- براي گيراتر شدن سخنان خود، هميشه چند عبارت کليدي از بزرگان و افراد برجسته در ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به کار ببريد.

20- در انجام  کارها به سه نکته بيش از بقيه نکات توجه کنيد: اعتماد به نفس، اعتماد به نفس، اعتماد به نفس.

21- …