1

ایزو CERTIFCATIN

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژمانوجود اطمینان خاطر درموضوعات مختلف وبه هنگام بهره هگیری ازمحصولات وخدمات یکی ازخواسته هاوانتظارات ذاتی انسان است.درطی دوره های مختلف پدیداوری و تکامل محصولات وتکامل وخدمات متفاوت سازمان هایی با رسالت بوجود آوردن اطمینان در زمینه های گوناگون تاسیس گردیده وبه فعالیت پرداخته اند.با رشد صنعت وپیشرفت های گسترده در صنوف متفاوت،صدور گواهینامه ویا تاییدیه های تخصصی باعث ایجاد اطمینان برای مشتریان وذی نفعان محصولات وخدمات متفاوت گردیده است.
صدورگواهینامه های ارزیابی انطباق برای محصولات صنعتی به نیمه قرن 19 میلادی باز میگردد که به تدریج در سطح تجارت بین المللی جایگاه خود را تثبیت نموده است. پس از صدور کواهینامه های انطباق برای محصولات،رفته رفته مبحث صدور گواهینامه برای فرآیند وسیستم نیز مورد توجه قرار گرفت.
باپدید آمدن الزامات متفاوت صنفی،تجاری وبین المللی، استاندارد های کوناگون برای عملکرد ومعیارهای فرآیندها و همچنین ساماندهی سیستم های مدیریتی بارویکردهای متفاوت تدوین شدند.این امر باعث گسترش فرهنگ ارزیابی/ممیزی فرآیندها ووسیستم ها وصدور گواهینامه برای آنها گردید.
سازمان های صادر کننده گواهینامه، سازمان های مستقل حقوقی هستند که در نقاط مختلف در دنیا تاسیس گردیده اندو برحسب گسترش اقتصادی /تجاری مناطق عملیاتی متفاوتی را تعریف نموده وبا بوجود آوردن شعبات وسازمان های وابسته به صورت بین المللی فعالیت مینمایند.
ACCREDITATION
در برخی از دیسیپلین های صدور گواهینامه نیاز به انجام اعتباردهی  از سوی نهادهای ملی اعتبار دهی که دراتصال با«مجمع بین المللی اعتبار دهی ((LAF»میباشد،وجود دارد.