1

راهنمای ممیزی سیستم های مدیریت ایزو 19011

شرکت مهندسین مشاور سیستم های مدیریتی راژماناستاندارد بين المللي ایزو 19011، راهنمايي هايي در رابطه با اصول مميزي ، مديريت برنامه مميزي ، هدايت مميزي سيستم مديريت كيفيت و  زيست  محيطي  و  همچنين  صلاحيت  هاي  مميزان سيستم مديريت كيفيت و زيست محيطي ، ارائه مي كند .

اين  استاندارد  براي  تمامي  سازمانهايي  كه  نياز  به هدايت و مديريت  مميزي داخلي  و  خارجي  سيستم مديريت كيفيت و يا زيست محيطي را دارند ، كاربرد دارد .

اصولاً استفاده از اين استاندارد براي انواع ديگر مميزي نيز ممكن است ،  اما بايد  توجه  خاصي به تعريف صلاحيت هاي مميزان در چنين شرايطي شود .

تعریف مميزي  :(AUDIT)

  فرآيند سيستماتيك ، مستقل و مستند براي يافتن شواهد و ارزيابي واقع بينانه آنها به منظور تعيين ميزان برآورده شدن معيارهاي مميزي  .

اهداف ممیزی:

تعيين تطابق سيستم مديريت با معيارهاي مميزي .

بررسي امكان بهبود سيستم مديريت. 

حصول اطمينان از برآورده شدن نيازمنديهاي استاندارد مورد نظر.

حصول اطمينان ازبرآورده ساختن نيازمنديهاي قانوني و مقررات و..... .

ارزيابي پيشرفت در سازمان .

ايجاد اطمينان از توانايي يك تأمين كننده .

نگاه مستقل و متفاوت نسبت به بخشهاي مختلف سازمان .